Nuotoliniai mokymai mokytojų IKT kompetencijai tobulinti

Nuotoliniai mokymai vyks 2014 m. balandžio-gegužės mėn. Įvadinis seminaras 2014-04-24 17 val. Mažeikių švietimo centre, adresas Ventos 8A, Mažeikiai. Registracija el.paštu irenakrin@gmail.com. 
 

PROGRAMA:

 

 Pavadinimas: Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti

 Bendroji charakteristika: Mokymų apimtis – 1 kreditas (40 besimokančiojo darbo val., iš kurių ne mažiau kaip 8 auditorinio darbo valandos).

 Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Žinių visuomenėje informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau – IKT) naudojimas yra ypač aktualus, siekiant kokybiškos ir veiksmingos mokymo ir mokymosi proceso kaitos. IKT diegimo į Lietuvos švietimą 2005 – 2007 metų strategijos (LR ŠMM ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. ISAK-2015) tiksluose akcentuojamas mokytojų kvalifiakcijos tobulinimas IKT srityje: technologinio raštingumo siejamo su edukacine kompetencija ugdymas, modernių mokymo ir mokymosi metodų bei elektroninių priemonių naudojimo įgūdžių ugdymas. 

Mokytojų kompiuterinio raštingumo programų reikalavimuose (LR ŠMM ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. ISAK-555) nurodoma, kad mokytojas, taikydamas IKT, turi gebėti ne tik planuoti jų panaudojimo veiklą ar organizuoti technologinių išteklių valdymą ugdymo procese, bet ir mokėti vertinti, reflektuoti jų panaudojimą. 

IKT gali padėti kiekvienam mokytojui šiuolaikiškai ir įtaigiai perteikti ugdymui skirtą informaciją. Mokytojai ne tik taiko IKT, bet ir patys kuria įvairias mokomąsias kompiuterines priemones. Todėl reikia mokytojams sudaryti sąlygas mokytis naudoti IKT.

 

 Programos tikslas: Tobulinti mokytojų edukacinę IKT kompetenciją.

 Programos uždaviniai

  1. Praplėsti akiratį IKT taikymo ugdyme metodologiniais ir praktiniais aspektais.
  2. Išmokyti mokytojus savarankiškai rasti, pritaikyti savo reikmėms, naudoti IKT mokymo ir mokymosi priemones, įvertinti jų kokybę, adekvatumą keliamiems tikslams ir poveikį.
  3. Išmokyti suprasti mokytojų tarpusavio bendradarbiavimo poreikį ir svarbą keičiantis patirtimi, idėjomis bei informaciją.
  4. Praktikoje išmėginti ir įsisavinti bazinius IKT taikymo ugdyme instrumentus: virtualią mokymosi aplinką, el. portfolio.

 

Programos turinys (temos, valandos)

1. Įvadas į nuotolinį mokymosi kursą. Registracija virtualioje aplinkoje Moodle. VMA Moodle naudojimas. (Akivaizdinis susitikimas)

4 val.

2. IKT taikymas ugdymui: praktika ir plėtros pespektyvos.

4 val.

3. IKT taikymas ugdymui: pateikčių kūrimas.

4 val.

4. Mokymosi objektų naudojimas: paieška, diegimas, pateikimas.

4 val.

5. Mokymosi objektų naudojimas: tinklalapiai.

4 val.

6. IKT taikymo asmeninės patirties pristatymas.

4 val.

7. Inovatyvūs mokymosi metodai.

4 val.

8. Savarankiškas darbas. IKT taikymo asmeninės patirties pristatymo, bendravimas virtualioje mokymosi aplinkoje, konsultacijos.

8 val.

9. Testas (Akivaizdinis susitikimas)

2 val.

10. Baigiamoji paskaita. Namų darbų aptarimas. Kurso apibendrinimas. Pažymėjimų įteikimas. (Akivaizdinis susitikimas)

2 val. 

Atgal